دپارتمان پذیرش بیماران بین‌الملل (IPD)


تعریف International Patient Department) IPD)

واﺣﺪي اﺳﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی آن اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎي ﻻزم در ارائه‫ی ﮐﻠﯿﻪ‫ی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه است. ‬‬

کارکرد IPD در بیمارستان چیست؟

IPD به منزله‫ی پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت‫های پس از عمل است. کارکرد IPD در بیمارستان‫های کشور اعم از دولتی و خصوصی شامل موارد ذیل می باشد:‬‬‬

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﻋﻢ از ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ، اﯾﻤﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌالج.

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ و واﺣﺪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﻢ از درﻣﺎﻧﮕﺎه ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ، اﺗﺎق ﻋﻤل، ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي، ﺗﺮﺧﯿﺺ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ فرآیند ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺟﺎع ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎر.

اﻧﺠﺎم برآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ‫ی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ درﻣﺎن و اﻋﻼم آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﺶ از ﺳﻔر

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺟﺎع‫دﻫﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎر و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد معتبر.

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎر و ﻫﻤﺮاﻫﺎن وي اﻋﻢ از اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺑﺪرﻗﻪ ﻓﺮودﮔﺎهی، هتل، ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی.

IPD ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪا اﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‫ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي سلامت را اﻋﻢ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را برعهده بگیرد.‬

اهداف

ﻫﺪف کلی از تاسیس دپارتمان بیماران بین الملل (IPD)

نظارت بر ارائه‫ی خدماتی با کیفیت رضایت‫بخش‬‬

نظارت بر ارائه‫ی خدمات در سریع‫ترین زمان ممکن با رعایت کاﻣﻞ موازین اخلاق پزشکی، استفاده از تکنولوژی جدید، مسئولیت‫پذیری و رعایت اصول و قوانین حرفه‫ای در مراکز درمانی.‬‬‬‬

اهداف اختصاصی

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ خدمات درمانی پزشکی

ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی پرستاری

کاهش زمان انتظار خدمات درمانی

افزایش رضایت‫مندی پزشکان، پرسنل و بیماران

ﺑﺮ اﺳﺎس، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‫رﯾﺰي اداره‫ی ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 1393، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه‫ی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه‫ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دپارتمان پذیرش ﺑﯿﻤﺎران بین الملل (IPD) در ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬‬‬‬