خدمات مرکز

  • خدمات آزمایشگاهی
  • خدمات تشخیصی
  • خدمات درمانی و مشاوره

خدمات آزمایشگاهی مرکز رایان شامل:


آزمایش های تشخیصی آندرولوژی از نظر ناباروری (بررسی و آنالیز مایع منی)
آزمایش های سرولوژی
آزمایشگاه آندرولوژی
آزمایشگاه ایمونولوژی و فلوسیتومتری
تست پاپ اسمیر
آزمایش های تشخیصی زنان برای بررسی ناباروری

خدمات تشخیصی مرکز رایان شامل:

معاینه بیمارن با اختلال باروری در هر دو جنس
سونوگرافی تشخیصی
تشخیص و درمان انواع اختلالات باروری در هر دو جنس
لاپاروسکوپی
ناباروری مردان
هیستروسونوگرافی
لاپاراهیستروسکوپی
ناباروری زنان
هیستروسکوپی
تشخیص بیماری های ژنتیکی قبل از لانه گزینی یا PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) و Sex Selection
توکسوپلاسموز

خدمات درمانی و مشاوره مرکز رایان شامل:

انواع روش های لقاح و تعیین جنسیت
IUI
IVF
ICSI
واریکوسلکتومی
هیستروسکوپی
استحصال اسپرم از بیضه و اپیدیدیم (PESA/TESE)
انجماد بافت بیضه
تعیین جنسیت جنین
لاپاروسکوپی
ارکیوپکسی
بانک اسپرم: انجماد و نگهداری اسپرم به مدت طولانی
استحصال اسپرم در افراد خاص
لاپاراهیستروسکوپی
وازووازوستومی
بانک تخمک
مشاورۀ جنین شناسی
مشاورۀ تخصصی
مشاوره ژنتیک